Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“)

platné pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvkovou organizaci (dále také jen „ÚKEPmP“)

 1. Název 

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621 ze dne 3. 11. 2005.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona
- č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona
- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace připravuje a řídí dotační projekty města určené rozhodnutím zřizovatele.

Organizace zajišťuje realizaci projektů, které řídí, pouze v rozsahu, v jakém jejich realizaci nezajišťují jiné odbory zřizovatele, organizační složky nebo organizace zřizovatele.

Organizace připravuje a řídí koncepci Smart City Plzeň a zajišťuje realizaci souvisejících projektů.

 1. Popis organizační struktury povinného subjektu

  Ředitel
  Asistentka ředitele
  Vedoucí úseku přípravy projektů
  - Referent
  - Projektový manažer – 5 osob
  Vedoucí úseku ekonomického a externích projektů
  - Referent
  - Projektový manažer – 1 osoba
  - Vedoucí úseku ITI
  - Referent – 4 osoby
  - Tematický koordinátor – 2 osoby
 
 1. Kontaktní spojení

         ukep.eu/kontakty

 1. Kontaktní poštovní adresa:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
 3. Úřední hodiny:
  Pondělí – pátek  8-14 hod.
 4. Telefonní čísla
  ukep.eu/kontakty
  +420 37 803 5951
 5. Adresa internetových stránek
  https://ukep.eu/
 6. Adresa podatelny
  Divadelní 105/3,
  Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň
 7. Adresa e-podatelny
  holcova@plzen.eu
 8. Datová schránkaID datové schránky:
  39qmag2 (ÚKEPmP)

 1. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby 
  Případné platby můžete poukázat na účet:

  35-5643720207/0100 (Komerční banka, a. s.)

 1. Identifikační číslo organizace (IČO)

  71249877

 1. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

  CZ71249877

 1. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů:

   Zřizovací listina
   Výpis z Obchodního rejstříku
   Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
   Strategie Smart City Plzeň
    
  2. Rozpočet

Rozpočet na r. 2021
Rozpočet na r. 2020
Rozpočet na r. 2019

 1. Žádosti o informace

  Písemně na adresu organizace
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

  nebo elektronicky – holcova@plzen.eu

  s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

 1. Příjem podání a podnětů

  Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

  nebo elektronicky – viz bod 4

  Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

 1. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy

   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
   Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  2. Vydané právní předpisy

   ÚKEPmP nevydává právní předpisy kromě vnitřních směrnic organizace.

 1. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žádná usnesení nebyla vydána.

 1. Licenční smlouvy

  ÚKEPmP dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.
  1. Vzory licenčních smluv
   - nejsou
  2. Výhradní licence
   - nejsou

 1. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2020
  Výroční zpráva za rok 2019
  Výroční zpráva za rok 2018
  Výroční zpráva za rok 2017

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR
Poslední aktualizace: 22. 1. 2021