Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“)

platné pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvkovou organizaci (dále také jen „ÚKEPmP“)

Název 

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621 ze dne 3. 11. 2005.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

 • č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona
 • č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace připravuje a řídí dotační projekty města určené rozhodnutím zřizovatele.
Organizace zajišťuje realizaci projektů, které řídí, pouze v rozsahu, v jakém jejich realizaci nezajišťují jiné odbory zřizovatele, organizační složky nebo organizace zřizovatele.

Popis organizační struktury povinného subjektu

 • Ředitel
 • Asistentka ředitele
 • Vedoucí úseku přípravy projektů
  Referent
  Projektový manažer – 5 osob
 • Vedoucí úseku ekonomického a externích projektů
  Referent
  Projektový manažer – 1 osoba
 • Vedoucí úseku ITI
  Referent – 4 osoby
  Tematický koordinátor – 2 osoby


Kontaktní spojení

ukep.eu/kontakty

 1. Kontaktní poštovní adresa:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
   
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
   
 3. Úřední hodiny:
  Pondělí – pátek  8-14 hod.
   
 4. Telefonní čísla
  ukep.eu/kontakty
  +420 37 803 5951
   
 5. Adresa internetových stránek:
  https://ukep.eu/
   
 6. Adresa podatelny
  Divadelní 105/3,
  Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň
   
 7. Adresa e-podatelny
  holcova@plzen.eu
  V elektronické podobě přijímáme dokumenty zaslané v přílohách elektronické pošty a datovou schránkou do velikosti 10 MB (dokument včetně příloh) nebo předaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk). Podporované formáty datových zpráv: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, FO, ZFO. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
   
 8. Datová schránkaID datové schránky:
  39qmag2 (ÚKEPmP)

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

Případné platby můžete poukázat na účet:
35-5643720207/0100 (Komerční banka, a. s.)

Identifikační číslo organizace (IČO)

71249877

Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ71249877

Dokumenty

 1. Seznamy hlavních dokumentů:
  Zřizovací listina
  Výpis z Obchodního rejstříku
  Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
   
 2. Rozpočet
  Rozpočet na r. 2024
  Rozpočet na r. 2023
  Rozpočet na r. 2022
  Rozpočet na r. 2021
  Rozpočet na r. 2020
  Rozpočet na r. 2019


Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace: Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
nebo elektronicky: holcova@plzen.eu
s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace: Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
nebo elektronicky: viz bod Kontaktní spojení

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
   
 2. Vydané právní předpisy
  ÚKEPmP nevydává právní předpisy kromě vnitřních směrnic organizace.

Úhrady za poskytování informací

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
   
 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žádná usnesení nebyla vydána.

Licenční smlouvy

ÚKEPmP dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

 1. Vzory licenčních smluv: nejsou
 2. Výhradní licence: nejsou
   

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR


Poslední aktualizace: 10. 1. 2024