Sazebník úhrad

 1. Mzdové náklady
  1. Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace se z pohledu mzdových nákladů rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce (časy všech zaměstnanců úřadu, podílejících se na vyřizování žádosti se sčítají). Za každou započatou hodinu 248,63,-Kč.
 2. Celkové náklady za telefonní, faxové služby v paušální částce provozních nákladů 10,-Kč.
 3. Poštovné dle aktuálního sazebníku poskytovatele poštovních služeb (případně provozovatele systému datových schránek pokud je odlišný od provozovatele poštovních služeb).
 4. Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:
  1. černobílá formát A4:
   1. jednostranná kopie z volných listů                           2,- Kč
   2. oboustranná kopie z volných listů                            3,- Kč
  2. černobílá formát A3:
   1. jednostranná kopie z volných listů                           4,- Kč
   2. oboustranná kopie z volných listů                            6,- Kč
  3. mapy v měřítku:
   1. 1:500 (do r.1980)                                                     80,- Kč
   2. 1:500 (od r. 1981)                                                  120,- Kč
   3. 1:2000                                                                      80,- Kč
   4. 1:10000                                                                  140,- Kč
   5. 1:15000 (do r. 1970)                                                40,- Kč
   6. 1:25000                                                                    90,- Kč
   7. 1:50000                                                                    50,- Kč
   8. 1:2000 (rematrice)                                                    35,- Kč
   9. 1:25000 (mapové listy)                                           120,- Kč
   10. 1:15000 (rejstřík ulic)                                              400,- Kč
  4. barevné kopírování nebo tisk – 5ti násobek za černobílé kopírování nebo tisk
  5. cena pořízení elektronické kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty (vč. datové schránky) nebo formou uložení na datovém nosiči, činí:
   1. jednostranné skenování černobílé A4                       1,- Kč
   2. oboustranné skenování černobílé A4                        2,- Kč
   3. jednostranné skenování černobílé A3                       1,- Kč
   4. oboustranné skenování černobílé A3                        2,- Kč
   5. jednostranné skenování barevné A4                         1,- Kč
   6. oboustranné skenování barevné A4                          2,- Kč
   7. jednostranné skenování barevné A3                         1,- Kč
   8. oboustranné skenování barevné A3                          2,- Kč
 5. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to CD disk 10,-Kč

     Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 250,- Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady organizace.

     Sazebník je platný ode dne 12. 1. 2023 do odvolání.


V Plzni dne 12. 1. 2023

     Ing. Erich Beneš
     ředitel ÚKEP MP, p. o.