Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Tento projekt se zabývá problematikou deficitu splaškové kanalizace a odstraněním nedostatků v zásobování pitnou vodou.

Projekt zahrnuje soubor šesti staveb – jsou to vodárenské soubory Lobzy a Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizace Valcha a kanalizační systém Křimice, Radčice a Lochotín.

  • Prvním typem jsou retenční nádrže. Jejich funkcí bude zadržovat vodu při přívalových deštích, tak aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci a byla čištěna v rámci kanalizační sítě MP.
  • Druhým typem staveb jsou hlavní vodovodní sítě, které povedou do městských částí Lobzy a Vinice. Znamená to zlepšení kvality vody a zároveň náhradní zdroj pitné vody pro Severní Předměstí.
  • Třetím typem jsou kanalizace v Křimicích, Radčicích a na Valše.

Vybudováním kanalizačního systému v celkové délce cca 14 km v okrajových částech města Plzně bude zajištěno čištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Cílem projektu je vybudování staveb, které vyřeší deficit splaškové kanalizace, vyčistí odpadní vody a odstraní nedostatky v zásobování města Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech.

Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín

Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku cca 14 kilometrů, z toho téměř 6 kilometrů bude tvořit tlaková kanalizace. Kanalizační systém umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně a protože bude napojen na stávající kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod na městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

Kanalizace Valcha

Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku cca 9 kilometrů, z toho zhruba 2 kilometry bude tvořit tlaková kanalizace z tvárné litiny. Kanalizační systém bude napojen na stávající Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních vod bude zajišťovat 5 čerpacích stanic.

Retenční nádrž Gera

Stavba bude situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Retenční nádrž Gera je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s užitným retenčním objemem 2350 m3. Retenční nádrž bude vybudována za účelem snížení průtočného množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž je sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň je zajištěno budoucí vyčištění v retenci dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí stavby je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka, účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.

Vodárenský soubor Lobzy

Vodárenský soubor Lobzy se bude skládat z výtlačného řadu pitné vody vedeného z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy do až místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem Lobzy je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Součástí stavby budou nová výkonnější čerpadla včetně jejich zálohování. Vybudováním tohoto vodojemu budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Součástí vodárenského souboru bude rovněž vybudování propojovacích řadů. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.

Retenční nádrž Bolevec

Stavba bude umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Retenční nádrž Bolevec je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s užitným retenčním objemem 3100 m3. Retenční nádrž je budována za účelem snížení průtočného množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž je sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň je zajištěno budoucí vyčištění v retenci dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí stavby je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka, účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.

Vodárenský soubor Vinice

Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Součástí vodárenského souboru budou též propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možno v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.

Předpokládané zahájení prací

Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně se připravoval a vyvíjel řadu let, bylo do něj vloženo mnoho práce a úsilí a vlastní realizace je završením tohoto projektu. Výstavba se dotkne více než třetiny obyvatel města Plzně, především na Severním předměstí, v Radčicích, Křimicích, Valše a Lobzích. Může znamenat krátkodobé zhoršení bydlení v místě výstavby, ale znamená obrovský vklad do budoucnosti, zejména pro výrazné zlepšení kvality života Plzeňanů. Na všechny stavby jsou vydána stavební povolení a na podzim r. 2006 lze předpokládat zahájení výstavby. Uvedení staveb do provozu se plánuje nejpozději do konce r. 2008.

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

  • celkové náklady projektu: 1,7 mld. Kč 

  • výše příspěvku Unie: 1 mld. Kč

  • výše příspěvku SFŽP: 63,9 mil. Kč

Realizace projektu


9/2013 - 9/2015

Galerie