Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“

Cílem IRPM realizovaného v letech 2007 – 2013 bylo doplnit kulturní infrastrukturu, zlepšit pobytovou kvalitu veřejných prostranství a tím posílit pozici města jako centra kulturního a společenského života.

IPRM byl koncipován jako tematický, soustředěný na doplnění infrastruktury pro kulturu a volný čas, tvorbu produktů kulturní turistiky a propagace města, zvýšení výtvarné a pobytové kvality veřejných prostor. Smlouva o realizaci IPRM zajistila pro město rezervování finanční alokace 15 mil. EUR, v roce 2013 zvýšené na 19,5 mil. EUR převedením nevyčerpané části alokace z IPRM Plzeň – univerzitní město 2015.

Partnery města byly organizace neziskového sektoru, např. České sdružení církve adventistů nebo Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I.

Dokument IPRM Plzeň - Evropské hlavní město kultury

Významné projekty města v rámci IPRM, jejichž koordinaci zajišťoval ÚKEP města Plzně:

Relax centrum Štruncovy sady

Základním cílem projektu bylo zatraktivnění prostředí centra města Plzně a vytvoření nové image, kdy bude Plzeň vnímána jako atraktivní metropole, ve které stojí za to žít. Specifickým cílem bylo:

 • Zvýšení pobytové kvality skrze revitalizaci parkových ploch a doprovodného inventáře
 • Rozšíření nabídky pro sportovně rekreační vyžití skrze zkvalitnění sportovně rekreační infrastruktury
 • Propojení centra města s areálem pivovaru Plzeňský Prazdroj
 • Realizace: 2011 – 2012
 • Celkové náklady: 87 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 49 mil. Kč

Novostavba divadla v Plzni, divadlo Jízdecká

Hlavním cílem projektu bylo zajištění adekvátních a moderních prostor pro umělecká tělesa divadla J. K. Tyla a pro Plzeňskou filharmonii. Budova se stala náhradou za dosluhující budovu Komorního divadla. Specifickým cílem projektu bylo:

 • vyřešení stávajících kapacitních a technických problémů,
 • rozšíření nabídky divadla o žánry dosud omezené nevyhovujícím technickým zázemím
 • kvalitativní pozvednutí současné plzeňské profesionální divadelní scény, zvýšená spolupráce plzeňské divadelní scény s umělci, divadly a dalšími uměleckými subjekty z České republiky i zahraničí, možnost vytvoření rozmanitější nabídky a tím oslovení širšího potenciálu návštěvníků
 • revitalizace zanedbaného exponovaného území
 • Realizace: 2012 – 2014
 • Celkové náklady: 1 000 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 177 mil. Kč

 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

Projekt řešil rekonstrukci Lochotínského amfiteátru. Konkrétně se jednalo se o rekonstrukci hlediště, schodišť, čtyř původních objektů, pódia pro obrazovku, doplnění pódia a zastřešení vodní nádrže, provedení nového oplocení, provedení venkovních plošných úprav (cesty pro pěší a dopravní obslužnost), provedení související infrastruktury a výstavba nové budovy pro dravce.

Smyslem projektu bylo prostřednictvím rekonstrukce stávajících nevyhovujících prostor a pořízením nového technologického vybavení (obrazovky a jejího ovládání, zabezpečovacího systému) vybudovat moderní scénu, která poskytne kvalitní podmínky pro konání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 • Realizace: 2014 – 2015
 • Celkové náklady: 35 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 22 mil. Kč

Projekty revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – ulice Riegrova, Dominikánská a Pražská

Jednalo se o dva samostatné projekty – 1. Riegrova a Dominikánská ulice a 2. Pražská ulice, lokalita U Zvonu. Cílem projektu bylo zkvalitnění a oživení historického centra města a zlepšení podmínek pro pohyb chodců. Rekonstruovaná uliční síť umožňuje zajistit funkce veřejného prostoru v kontextu historického a turisticky atraktivního centra města.

 • Realizace: 2014 – 2015
 • Celkové náklady: 12 + 86 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 8 + 24 mil. Kč

Divadelní terasy

Tento projekt byl součástí komplexního a dlouhodobého záměru na revitalizaci městského parkového okruhu, zahrnující tzv. jihozápadní část. Projekt se prioritně zaměřil na prostory tzv. divadelních teras, které byly nedostatečně veřejností využívané a nesplňovaly estetické a funkční nároky na veřejná prostranství v centru města.

Zároveň s rekonstrukcí veřejných prostranství došlo k rekonstrukci přístavby velkého divadla, která bude využívána pro divadelní služby (předprodej vstupenek atd.).

Projekt zahrnoval stavební úpravy teras, chodníků a částí přiléhajících komunikací, výsadbu stromů a travnatých ploch, přeložky inženýrských sítí, vnitřní úpravy interiéru přístavby atd.

 • Realizace: 2014 – 2015
 • Celkové náklady: 45 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 36 mil. Kč

Lochotínský park

Tento projekt se zaměřil na rekonstrukci Lochotínského parku, který historicky patřil k oblíbeným místům pro relaxaci Plzeňanů. Jedním z cílů projektu bylo navázat na původní vzhled parku a rozšířit jej o další prvky, které jej učinily atraktivnějším. Projekt v sobě zahrnoval rekonstrukci travnatých ploch, výsadbu dřevin, rekonstrukci a výstavbu nových parkových cest vč. mobiliáře, úpravu parkových prostranství a parkových objektů (altány) a výstavbu drobných vodních ploch.

 • Realizace: 2014 – 2015
 • Celkové náklady: 35 mil. Kč
 • Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 22 mil. Kč

Galerie