Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Předmětem projektu bylo vybudovat bezpečný přestupní uzel mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Projekt byl realizován z důvodu zajištění vyšší míry bezpečnosti při přestupu velkého objemu cestujících v současném uzlu MHD x VLD, a to u křižovatky ul. Klatovská (silnice I/27) x Kaplířova x U Borského parku. V souvislosti s tímto projektem byl realizován zároveň projekt „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“, jehož účelem bylo přivedení tramvajové dopravy do lokality Borských polí. Terminál nyní umožňuje přestup mezi autobusy VLD, autobusy MHD a tramvají. Tím dochází nejen k pružnějšímu přestupu, ale také k úspoře času cestujících.

Původní přestup z páteřní linky tramvaje č. 4 na autobusy MHD obsluhující okrajové části města Plzně se odehrával na konečné linky č. 4 – Bory, ten ale neumožňoval komfortní prostor pro pohyb a čekání cestujících a zároveň neposkytoval dostatečný prostor pro odstav autobusů MHD. V rámci realizace projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“, byla původní konečná tramvaje č. 4 zrušena a přesun cestujících mezi linkami tramvajové, autobusové MHD a autobusové VLD se nyní odehrává v nově vzniklém přestupním terminálu u silnice I/27, na okraji Plzně a zároveň na okraji rozsáhlého území  (výměra cca 350 ha) Borských polí, které jsou charakterizovány širokou strukturou aktivit – průmyslový areál, obchodní zóna a kampus Západočeské univerzity. Proto je přestupní uzel Kaplířova -Dobřanská lokalizován na okraji města Plzně a zároveň na okraji rozsáhlého území (výměra cca 350 ha) Borských polí, které jsou charakterizovány širokou strukturou aktivit – průmyslový areál, obchodní zóna a kampus Západočeské univerzity.

Stavební práce spojené s realizací terminálu zahrnovaly sejmutí ornice a kořenového systému, demontáž přeložky příslušenství ploch, likvidace hnojiště, výstavba ploch v točce Dobřanská, investice do úprav Dobřanské ulice, kanalizace, odvodnění, veřejné osvětlení, koordinační a napájecí kabely a sadové úpravy.

Realizací projektu došlo k:


  • zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu mezi linkami MHD a VLD – došlo k přesunutí přestupu cestujících z nevyhovujícího přestupního místa na rušné křižovatce do jednoho uzlu

  • časové úspory cestujících směrem a z lokality Borských polí – koncentrací tří druhů dopravy v jednom bodě se zrychlily přestupy

  • zefektivnění organizace linek městské a regionální dopravy – snížení intenzity souběhu linek MHD a VLD

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady: 64 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 41 mil. Kč

Realizace projektu


září 2018 - prosinec 2020

Galerie