13. ZŠ Plzeň, přístavba a nástavba školy - realizace

Přínosem projektu je navýšení kapacity učeben určených pro výuku odborných předmětů (polytechnika, přírodovědné předměty, cizí jazyky, digitální technologie) na území města Plzně s dopadem na plzeňskou metropolitní oblast.
Bude vybudována nástavba a přístavba stávající budovy ZŠ, v nových prostorech vznikne 11 odborných učeben s celkovou kapacitou 330 žáků:

 • přírodovědných oborů - 5,
 • polytechnických předmětů - 1,
 • cizích jazyků – 2
 • digitálních technologií - 3.

Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky přírodovědných oborů, cizích jazyků, polytechnických předmětů a digitálních dovedností. Zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválenou strategii MAP III, konkrétně:
• Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
• Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.
• Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
• Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a    neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického       vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Projekt řeší následující problémy:

 • Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnáváníNedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze
 • Nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů
 • Zastaralé formy výuky

Potřebnost projektu:
Plánované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP v území ORP Plzeň. V MO Plzeň 2-Slovany není v ZŠ dostatečná kapacita pro výuku odborných předmětů. Kapacita, technický stav a vybavení odborných učeben jazykových učeben, učeben přírodních věd, polytechnických předmětů a digitálních technologií neodpovídá požadavkům moderní výuky, neposkytuje možnosti pro efektivní výuku, zaostává za standardy. Ve škole není dostatečný prostor pro vybudování odborných učeben a zajištění kvalitní výuky odborných předmětů v dostatečném rozsahu a potřebné kvalitě.
Aktivity realizované v projektu naplní specifický cíl IROP 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Reg. č. CZ.06.04.01/00/22_037/0002568

Realizací projektu dojde k:


 • Zkvalitnění stavebně technického stavu infrastruktury ZŠ – vyučování odborných předmětů bude probíhat v moderních učebnách, odpovídajících standardům na prostory pro výuku: Bude vybudováno 11 nových odborných učeben, nezbytné zázemí.
 • Zpřístupnění výuky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – výtah, bezbariérové WC

Finanční stránka projektu


 • projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2021-2027
 • financování prostřednictvím nástroje ITI PMO
 • výše příspěvku Unie: 56 mil. Kč

Realizace projektu


 • zahájení realizace projektu: 2023
 • dokončení realizace projektu: 2026

Galerie