Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Přínosem projektu je navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně s dopadem na plzeňskou metropolitní oblast.

Dojde k výstavbě 2 nových budov určených pro poskytování sociálních služeb určených prioritně osobám bez přístřeší:

 • Rozšíření a zkvalitnění provozu Domova sv. Františka s kapacitou služeb 116 (nízkoprahové denní centrum – 60 míst (2x30 muži/ženy), noclehárny – 56 lůžek pro muže i ženy), poskytovatelem sociálních služeb bude Městská charita Plzeň, budova bude bezbariérová.
 • Azylový dům Patronus s kapacitou služeb 26 (azylový dům – 26 lůžek),
  poskytovatelem sociální služby bude Armáda spásy v České republice, z. s., budova bude bezbariérová. Jedná se o pobytové zařízení, posláním azylového domu bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách. Služba je zařazená v rámci 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, dle § 57 Azylové domy.

Cílem projektu je výstavba 2 nových bezbariérových budov vč. nákupu zařízení a vybavení (zařízení a vybavení nebude předmětem žádosti o dotaci, bude pořízeno z vlastních nákladů žadatele o dotaci), určených pro poskytování sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb. Budou vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb (azylový dům, noclehárny, nízkoprahové denní centrum), obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny pro služby sociální práce s CS. Budou odděleny ambulantní služby od pobytových (samostatné budovy). Dojde k přemístění ambulantních služeb z nevyhovujících prostor. Kapacita sociálních služeb pro osoby bez domova se navýší o 57 míst. Dojde ke zkvalitnění a zefektivnění sociální práce s lidmi bez domova a zajištění adekvátního zázemí pro sociální pracovníky (administrativní zázemí, technicko-skladové zázemí). Předpokládá se, že díky tomu dojde ke snížení drobné kriminality a lehce se sníží počet osob bez domova ve veřejném prostoru. Zvýší se kvalita poskytovaných sociálních služeb, zmírní se nepříjemná situace osob z CS vč. osob s hendikepem a zlepší se jejich šance pro návrat zpět do společnosti. Bude vytvořeno zázemí pro práci s osobami bez přístřeší se závislostmi na návykových látkách, zejména alkoholu, které dosud na území Plzeňského kraje chybělo. Díky realizaci projektu dojde k přesunu 85 míst poskytovaných sociálních služeb z nevyhovujících prostor v Domově sv. Františka do nových, kde budou vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb (nízkoprahové denní centrum – 40 míst, noclehárna 45 lůžek), dále dojde k vytvoření nových míst / navýšení kapacity sociálních služeb o 57 míst pro osoby z CS v Plzeňském kraji – nízkoprahové denní centrum 20 míst, noclehárna 11 míst, azylový dům 26 míst – vč. nezbytného soc. zázemí: sprchy, WC, kuchyňky s jídelnou, prádelny, kotce pro psy osob z CS). Celkem tak bude k dispozici 142 míst pro osoby z CS, která umožní poskytování sociálních služeb v dostatečné kvalitě, bude zkvalitněna materiálně-technická základna služeb sociální práce. Bude vybudováno zázemí pro sociální pracovníky a bude tak možné zajistit nezbytnou personální kapacitu pro fungování a poskytování kvalitní sociální práce směřující k integraci lidí bez domova zpět do společnosti a minimalizaci rizik spojených se životem na ulici.
V původní budově Domova sv. Františka se uvolní prostor pro vybudování zázemí služby terénní programy, vznikne záložní prostor 30 míst pro poskytnutí noclehu v zimním období a do budoucna bude možné navýšit kapacitu stávající služby azylový dům o 2 místa.

Výsledkem projektu bude vytvoření 3 oddělených zázemí pro poskytování 3 sociálních služeb s celkovou kapacitou 142 míst pro osoby bez přístřeší (sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené).

Projekt řeší následující problémy:

 • Rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby na území města Plzně a jejich zkvalitnění:
 • Nevyhovující zázemí pro poskytování sociálních služeb (noclehárna, nízkoprahové denní centrum) a nedostatečná kapacita stávajícího objektu pro zajištění poskytování 4 komplexních sociálních služeb a zajištění zázemí pro osoby bez přístřeší: Disparita mezi nabídkou a poptávkou sociálních služeb na území města. Ve stávajících prostorech (Domov sv. Františka) nelze kapacitu dále navyšovat, chybí lůžka, zejména v zimním období. Další úpravy a modernizace budovy vzhledem k technickému stavu stávající budovy nejsou možné.
 • Omezená dostupnost sociálních služeb: Chybí bezbariérové zařízení pro osoby s hendikepem. Nejsou vytvořeny podmínky pro zajištění specifických potřeb žen bez přístřeší. Nejsou zajištěny podmínky pro práci s osobami závislými, zejména na alkoholu, které jsou bez přístřeší (azylový dům). Chybí intenzivní sociální práce s lidmi závislými na alkoholu.
 • Nedostatečné a nevhodné zázemí pro sociální pracovníky – Ve stávajícím objektu není možné vyčlenit stabilní zázemí pro sociální pracovníky, je ovlivněna kvalita poskytovaných sociálních služeb.
 • Nedostatečné využívání sociální inkluze – Zastaralé, nevyhovující vybavení v prostorech, kde se zajišťují sociální služby, neatraktivní prostředí snižuje zájem o využívání sociálních služeb. Nelze dostatečně oddělit denní a noční provoz, ambulantní a pobytové služby.  

Potřebnost projektu:
Všechny realizované aktivity vychází z analýzy Strategie PMO, naplňují v ní stanovené cíle. Dále reagují na výsledky studií a výzkumných zpráv realizovaných v letech 2016-2020 pro MMP. Stavební úpravy souvisí se zajištěním vhodných dostatečných prostor pro provoz sociálních služeb (azylový dům, noclehárny, nízkoprahové denní centrum). Na území města Plzně se v r. 2019 pohybovalo 429-489 osob bez domova, tj. téměř polovina z celkového počtu osob bez domova na území Plzeňského kraje. Počet osob bez domova narůstá, zejména mezi ženami (dle studie „Fenomén bezdomovectví“ z r. 2014 se na území města Plzně pohybovalo min. 241 osob bez přístřeší). V celém Plzeňském kraji chybí azylový dům, který by aktivně pracoval se závislými osobami, zejména na alkoholu, které jsou bez přístřeší s cílem tyto osoby začlenit zpět do společnosti. Je to plně v souladu se Strategií sociálního začleňování 2021-2030.

Realizací projektu dojde k:


 • navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně
 • dojde k výstavbě 2 nových budov pro poskytování sociálních služeb určených prioritně osobám bez přístřeší

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0016532

 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • výše příspěvku Unie: 78 mil. Kč

Realizace projektu


 • zahájení realizace projektu 12/2021
 • dokončení realizace projektu 6/2023

Galerie