Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Cílem projektu je doplnit dvěma úseky budovaný systém cyklostezek a systém GREENWAYS v Plzni a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami.

První cyklostezka bude vybudována v úseku Křimice – Malesice, a to podél řeky Mže v úseku mezi silničním mostem v Křimicích směrem na Malesice. Celková délka tohoto úseku je 1,45 km. Druhou cyklostezkou je je úsek Bílá Hora, který převede cyklotrasu mezi Plzní a Zručí do ucelené trasy o celková délce 0,25 km. Celková délka obou cyklostezek 1,55 km.

Cíkem je zajistit kvalitní propojení městských obvodů a sídel na západ od Plzně směrem na Městský obvod 1, 3, obce na sever od Plzně a centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

Realizací projektu dojde k:


  • zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace

  • zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

Realizace projektu


léto 2022

Galerie