Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Projekt je složen z několika samostatných částí, jejichž spojovací linií je SMART řešení problémů – nové, moderní návrhy řešení, systémové řízení s cílem zavedení nových technologií. Smyslem a cílem všech klíčových aktivit je realizovat finanční a časové úspory v řízení a procesech veřejné správy a zvýšení komfortu a bezpečného života občanů.

  • KA-1: Strategie Smart City Plzeň (strategický dokument)

Definování klíčových směrů rozvoje města s ohledem na nové technologie, navrhnout systém hodnocení, schvalování a možnosti realizace nových smart projektů, kde jejich zavedení přinese maximální profit pro občany, podnikatele i pro vnitřní správu a řízení chodu města. To vše s napojením na rozpočet města a rozpočty ostatních dotčených organizací. Cílem bude i vybudovat funkční komunikační strukturu směrem k organizacím, spolupracujícím subjektům a k občanům, aby se i oni měli možnost zapojit do rozhodovacích procesů o budoucnosti svého města.

  • KA-2: Koncepce veřejného osvětlení – Plzeň (koncepční dokument)

Zefektivnění činností odborů magistrátu v oblasti osvětlování pozemních komunikací. Splnění cílů tohoto projektu bude dosaženo zapojením všech zainteresovaných odborů úřadu od samotného začátku zpracování Koncepce VO až po její celkové schválení tak, aby každý odbor dokázal efektivně využít zpracovanou Koncepci ke zefektivnění své činnosti ve všech fázích staveb VO.

  • KA-3: Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně (koncepční dokument)

Vytvořit odborný strategický dokument umožňující koncepční přístup k řešení nakládání se srážkami a zavést jej do praxe, jako základní podklad pro řešení odtokových poměrů ve městě podle nového vodohospodářského trendu a současné platné legislativy. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, které je podstatou současného systému.

  • KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023 (strategický dokument)

Vytvořit jednotnou strategii ochrany měkkých cílů, kdy bude ve třech fázích dosaženo identifikace měkkých cílů v majetku města, posouzení rizik, posouzení aktuální úrovně ochrany z objektivního hlediska. Předmětem žádosti o dotaci je pouze první fáze projektu, tedy zpracování strategie. Druhá a třetí fáze jsou finančně i časově náročnější, než jsou dotační možnosti stanovené výzvou OPZ č. 58.

  • KA-5: Bezpečná a vlídná Plzeň

Vytvořit jednotný konzistentní edukační prostředí organizace, umožňující prohloubení kvalifikačních předpokladů potřebných pro výkon zaměstnání, systematická výchova nižšího a středního managementu a doplnění znalostí v oblasti tvorby strategických dokumentů pro vybrané zaměstnance.

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449

Realizací projektu došlo k:


  • tvorbě koncepčních a strategických dokumentů
  • vzdělávání a rozvoji úředníků

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020
  • výše příspěvku Unie: 8 139 642,50 Kč

  • výše příspěvku z národních veřejných zdrojů: 957 605,00 Kč

Realizace projektu


Předpokládaný termín realizace projektu: 05/2018 – 04/2020

Galerie