Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – univerzitní město 2015“

Cílem IRPM realizovaného v letech 2007 – 2015 bylo zlepšit podmínky pro znalostní ekonomiku a stimulovat trvale udržitelný rozvoj města a regionu.

IPRM byl koncipován jako tematický, ale současně obsahoval i zónový princip, protože dílčí projekty byly situovány převážně do jihozápadní části města na „Borská pole“, kde se nachází areál ZČU a území připravená pro investice do oblasti výzkumu a vývoje.

Smlouva o realizaci IPRM zajistila pro město rezervování finanční alokace ve výši 10,9 mil. EUR z programu ROP Jihozápad na zlepšení dopravního napojení Borských polí. Částka byla snížena na 6,4 mil. EUR z důvodu nerealizování původně plánovaného prodloužení tramvajové trati na Borská pole.

Hlavním partnerem města při realizaci IPRM byla Západočeská univerzita v Plzni, která se stala jednou z nejúspěšnějších univerzit z hlediska získaných prostředků z OP VaVpI, které umožnily zásadní dobudování areálu univerzity.

Dokument IPRM - Plzeň Univerzitní město 2015

Významné projekty partnerů realizované v rámci IPRM:

  • Evropské centrum excelence Nové technologie pro informační společnost – NTIS
  • Centrum nových technologií a materiálů – CENTEM
  • Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu – CTPVV
  • Regionální inovační centrum elektrotechniky – RICE
  • Regionální technologický institut – RTI
  • Techmania Science Center
  • Biomedicínské centrum LF UK v Plzni
  • UniMec LF UK v Plzni

Významný projekt města v rámci IPRM, jehož koordinaci zajišťoval ÚKEP města Plzně: Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova – Panasonic

Cílem projektu bylo napojení jihozápadní části města Plzně na trolejbusovou trakci a tím zlepšení dopravní dostupnosti území s vysokou mírou průmyslové produkce. Zlepšeno bylo napojení na páteřní síť MHD a hlavní přestupní uzly. Dalším cílem bylo zvýšení atraktivity Borských polí a podpora ekologicky šetrné formy dopravy.

Výstavba trati byla rozdělena do dvou projektů. Úsek Němejcova – Panasonic (- Nová Hospoda), dlouhý 3,6 km, byl spolufinancován ze zdrojů EU (ROP Jihozápad) ve výši 120 mil. Kč. Druhý úsek, který tvoří 0,9 km dlouhá odbočka do ulice Teslova byl financován plně z městských prostředků. Celkové náklady dosáhly výše 162 mil. Kč.

Realizace: 2009 – 2010

Celkové náklady: 162 mil. Kč

Proplacená dotace z ROP Jihozápad: 120 mil. Kč

Galerie