Parkoviště P+R, náměstí Emila Škody

Předmětem projektu „Parkoviště P+R, náměstí E. Škody“ je stavební úprava stávající zpevněné plochy sloužící pro odstav vozidel a vytvoření nového parkoviště v režimu P+R na náměstí E. Škody s kapacitou 163 parkovacích stání, z jehož blízkosti lze pokračovat prostředky hromadné dopravy. Součástí projektu jsou vegetační úpravy, úprava veřejného osvětlení, instalace kamerového systému a doplnění dešťové kanalizace vč. odlučovače lehkých kapalin.

P+R (Park & Ride, česky „Zaparkuj a jeď“) je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu.

Záchytné parkoviště vytvoří systémové provázání individuální automobilové, veřejné linkové a městské hromadné dopravy. Parkoviště je navrženo v poloze s těsnou vazbou na páteřní tramvajovou linku č.2, trolejbusové a autobusové linky (centrální autobusové nádraží, dále jen CAN) tak, aby vazba na MHD byla pro cestující rychlá a pohodlná.

Umístění stavby je v rozsahu stávající nevyhovující odstavné plochy na náměstí Emila Škody vymezené při jižní hranici Tylovou ulicí, při severní hranici Husovou ulicí, při západní hranici místní komunikací na náměstí Emila Škody a při východní hranici plochou stávajícího parku. Na tomto území se nachází odstavná plocha s navazující dopravní a technickou infrastrukturou. Na části území jsou nezastavěné zelené plochy.

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná či pěší.Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Realizací projektu dojde k:


  • snížení zatížení centra města automobilovou dopravou
  • zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi městskou hromadnou dopravou (tramvaj, autobus), veřejnou linkovou a individuální dopravou
  • zlepšení podmínek pro rezidenty v centru Plzně

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z IROP 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO
  • předpokládané náklady: 18,5 mil. Kč vč. DPH
  • předpokládaná výše dotace: 13,2 mil. Kč.

Realizace projektu


Předpokládané dokončení projektu: říjen 2022

Galerie