Plzeň v pohybu

Projekt je složen z několika samostatných částí:

 • KA01 Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI (SUMP ITI)

Vytvoření dopravně-plánovacího strategického dokument pro metropolitní oblast ITI. Dokument SUMP ITI navazuje a vychází z Plánu udržitelné mobility Plzně (PUMP).

 • KA02 Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

Cílem je zvyšování kvalifikace vybraných pracovníků v oblastech úzce souvisejících s obory jejich působnosti, a to na základě rozvoje znalostí a dovedností, jež jsou předpokladem úspěšného a efektivního zvládání pracovních úkolů.

 • KA03 Přívětivý úřad – zajištění získávání zpětné vazby od klientů MMP

Dojde k zavedení systém získávání zpětné vazby od klientů úřadu, včetně stanovení konkrétních doporučení (formou akčního plánu), následné zavedení vybraných doporučení do praxe a realizace šetření v návaznosti na vytvořenou metodiku (včetně vyhodnocení a zpracování podnětů k dalšímu využití ve formě závěrečné zprávy).

 • KA04 Přívětivý úřad – Tvorba komunikační strategie ÚSA

Bude realizována aktualizace dokumentu s názvem: „Koncepce komunikační strategie města Plzně na období 2017 až 2020“, na jejímž základě vznikne navazující dokument Komunikační strategie ÚSA.

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604

Realizací projektu dojde k:


 • vzdělávání a rozvoji úředníků
 • řízení kvality
 • tvorbě koncepčních a strategických dokumentů

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020
 • výše příspěvku Unie: 7 605 758,25 Kč

 • výše příspěvku z národních veřejných zdrojů: 894 795,09 Kč

 • maximální výše dotace: 8 500 553,34 Kč

Realizace projektu


 • Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
 • Ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.11.2022

Galerie