Příprava strategie ITI

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, přípravou Strategie Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace na další programové období 2014 – 2020.

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Principem je slučování finančních zdrojů z více operačních programů, což zajistí vyšší flexibilitu a umožní efektivní realizaci integrovaných opatření prostřednictvím zjednodušeného financování. Základem je integrovaná strategie rozvoje napříč různými sektory, které se zaměří na potřebné oblasti rozvoje v území s přihlédnutím k širším prostorovým vazbám.

Po jednáních, které ÚKEP vedl s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, v rámci nově připravovaného programového období EU 2014 – 2020, se podařilo zajistit finanční prostředky na tvorbu této strategie z Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Následným vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu vysoutěžil zpracovatele této strategie – společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.