Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Předmětem projektu bylo prodloužení tramvajové tratě o 1,39 km na území Borských polí v Plzni.

Projekt reaguje na rychle se rozvíjející jihozápadní část města Plzně - Borská pole. V této zóně, o ploše zhruba 350 ha, vyrostl během posledních let nový univerzitní kampus Západočeské univerzity, průmyslová zóna, obchodní a administrativní centra, bytové domy.

Vzhledem k řadě volných ploch a schválené územně-plánovací dokumentaci je zde předpoklad dalšího rozvoje všech uvedených funkcí a rozvoje bydlení. S tím souvisí i růst poptávky po přepravě. Toto území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusovou dopravou, od roku 2011 přibyla jedna linka trolejbusu. Tato skutečnost se negativně projevovala z pohledu environmentálních aspektů, kdy dotčené území bylo obsluhováno trakcí s nejvyšší mírou negativních dopadů na životní prostředí.

Projekt si kladl několik cílů:

Snížení negativních efektů spojených s provozem autobusové trati.

Prodloužením tramvajové trati na Borská pole došlo k nahrazení významné části dopravního výkonu autobusové trakce trakcí tramvajovou, která má nižší negativní dopady na životní prostředí z pohledu emise skleníkových plynů, škodlivin a hlukové zátěže.

Zkrácení přepravní doby cestujících v ose severní předměstí – centrální část města – Borská pole.

Realizací projektu vzniklo přímé spojení v uvedené ose bez nutnosti přestupu. Ve výsledku dochází ke zkrácení jízdního času o 6 minut na jednu cestu v pracovní den. Vzniká tak konkurenceschopné spojení vůči IAD.

Zvýšení pohodlí a bezpečnosti přepravy cestujících.

Realizací projektu odpadla nutnost přestupu v nevyhovujícím terminálu Bory. Tím dochází k významnému zvýšení pohodlí cestujících díky rozložení přepravního výkonu a zároveň zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří dojedou tramvají až do cíle bez nutnosti přestupu, a nebo přestoupí v novém terminálu Kaplířova/Dobřanská, který umožňuje bezpečnější pohyb pro cestující.

Souběžně s projektem byl realizován i projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova-Dobřanská,zde dochází k významné synergii.

Realizací projektu došlo k:


  • zvýšení kvality cestování
  • zvýšení bezpečnosti přepravy cestujících
  • snížení přepravní doby
  • snížení negativních efektů z autobusové dopravy

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OPD 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • výše příspěvku Unie: 318,8 mil. Kč

Realizace projektu


  • zahájení stavby 09/2018
  • dokončení stavby 10/2020

Galerie