Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Předmětem projektu byla rekonstrukce 5 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení. 

Specifickými cíli projektu bylo

  • snížit počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
  • předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit

Přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení dostupnosti bydlení pro domácnosti, které jsou nyní bez domova a v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Rodiny s dětmi by neměly nadále žít v nevyhovujících bytových podmínkách, děti by neměly být z bytových důvodů odlučovány od svých rodičů. Systém sociálních bytů by měl snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Dále by mělo dojít ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřeně vysokou část svých příjmů.

Nepřímými dopady investic (související oblasti) do sociálních bytů je zlepšení kvality života nájemců z cílové skupiny. Vytvoření zázemí může mít pozitivní vliv na zlepšení pozice jednotlivců z cílové skupiny pro uplatnění na trhu práce, snížení patologického chování apod. Je nutné uvést, že vytvoření podmínek důstojnějšího bydlení je jedním z řady opatření, další jsou návazné sociální služby. Synergií lze docílit důstojnějšího života jednotlivce a snížení jeho závislosti na společnosti.

Realizací projektu došlo k:


  • doplnění vhodné nabídky volných městských bytů
  • zamezení segregace sociálně slabých osob v ubytovnách a azylových domech
  • obnově technického a morálního stavu bytů

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • celkové náklady projektu: 2,8 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 2,5 mil. Kč

Realizace projektu


2017

Galerie