Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Přínosem projektu je navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI ve věku 18-64 let na území města Plzně.
Budou rekonstruovány 2 stávající byty, dojde ke změně účelu užívání na objekt sociálního zařízení – chráněné bydlení:

 • Byt v Sedláčkově ulici 25 -  stavební úpravy bytu ve 2. NP budovy povedou k dispozičním změnám v bytě, aby byl zajištěn samostatný vstup do každého pokoje a bylo zajištěno soukromí pro každého klienta. Jedná se o byt 3+1 o velikosti 134,7 m2, rekonstrukcí dojde ke zmenšení užitné plochy bytu na 133,11 m2. Přestavbou vzniknou 3 samostatné jednolůžkové pokoje, tj. návrh počítá s užíváním bytu max. 3 osobami.
 • Byt ve Františkánské ulici 16 – budou realizovány stavební úpravy bytu č. 6 ve 4.NP budovy. Jedná se o byt 4+1 o velikosti 142,4 m2, rekonstrukcí dojde k rozšíření užitného prostoru bytu na 144,8 m2. Přestavbou vzniknou 3 samostatné jednolůžkové pokoje pro klienty a 1 místnost bude sloužit jako zázemí pro sociálního, tj. návrh počítá s užíváním bytu max. 3 osobami.

Cílem projektu je rekonstrukce 2 velkometrážních bytů vč. nákupu zařízení a vybavení, určených pro poskytování sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb. Chráněné bydlení bude umožňovat klientům uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu jako v běžné domácnosti.

Výsledkem projektu bude vytvoření 1 pobytové sociální služby s celkovou kapacitou 6 míst pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI.

Projekt řeší následující problémy:

 • Rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby na území města Plzně a jejich zkvalitnění:

Poskytovatelem sociální služby – Chráněné bydlení – bude Ledovec, z. s., IČ 26517051, současná kapacita služby je 18 osob, jedná se o bydlení v několika bytech v Plzni v běžné zástavbě, převážná část pokojů je jednolůžková. V současné chvíli poptávka převyšuje nabídku.
Smyslem sociální služby „Chráněné bydlení“ je poskytovat po časově omezenou dobu uživateli s duševním onemocněním podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni tak, aby měl možnost získat co nejvyšší míru samostatnosti a ověřit a upevnitsi dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách. Cílem je začlenění klientů do společnosti, tomuto cíli musí provozovatel podřídit materiální a technické podmínky.

 • Na území okresu Plzeň-město je Ledovec, z. s., jediným poskytovatelem chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Na území Plzeňského kraje poskytují chráněné bydlení pro osoby s duševním/mentálním postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy – v Přešticích (okres Plzeň-jih) a  Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace,  ve Stodě (okres Plzeň-jih).  V okrese Plzeň-sever žádná organizace sociální službu Chráněné bydlení určenou pro osoby s duševním onemocněním neposkytuje, funguje pouze pro osoby s tělesným či kombinovaným postižením. Na území města Plzně je služba chráněného bydlení poskytována dalšími 2 organizacemi (Městská charita Plzeň a Longevita Senio, s. r. o.), určená je ale zejména pro seniory, osoby s tělesným postižením, případně pro osoby s kombinovaným postižením.

Potřebnost projektu:
Projekt je v souladu se střednědobým krajským plánem rozvoje sociálních služeb. Na úrovni ČR se z nejnovějších dokumentů jedná především o „Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030“, konkrétně opatření 5.2.2 „Zavést systém dostupných pobytových sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě s různou mírou zdravotně-sociální podpory dle individuálních potřeb uživatelů služeb s duševním onemocněním, včetně specializované pobytové sociální služby komunitního typu pro osoby s komplexními potřebami vycházejících z jednotlivých druhů duálních diagnóz a diagnóz typu F00-F03 v rozsahu poskytované celodenní sociální služby. Bydlení musí být domácího charakteru, s nízkým počtem uživatelů v jednotlivých domácnostech a nesmí mít institucionální charakter. Poskytovatel musí systematicky předcházet institucionalizaci těchto osob.“
Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou poskytovanou jako bydlení v bytě, nejde o společné ubytování. Jedná se o inkluzivní bydlení na dvou různých místech v běžné zástavbě bytových domů – bytové domy jsou obývané běžnými domácnostmi. V jednom bytovém domě budou bydlet max. 3 klienti. Přítomnost pracovníků v bytech není soustavná, ale je dle potřeb klientů. Rekonstrukce bytu ve Františkánské ulici umožní vytvořit v bytě zázemí pro pravidelnou přítomnost sociálního pracovníka a vytvořit tak lůžka i pro osoby s potřebou intenzivní podpory.
K 30. 4. 2021 Ledovec evidoval 35 neuspokojených zájemců o službu chráněného bydlení a dalších 22 osob, které si podaly žádost o poskytnutí služby. Stávající kapacita nemůže uspokojit požadavky zájemců o poskytnutí služby chráněného bydlení.

Realizací projektu dojde k:


 • navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI ve věku 18-64 let na území města Plzně
 • rekonstrukci 2 velkometrážních bytů vč. nákupu zařízení a vybavení
 • vytvoření 1 pobytové sociální služby s celkovou kapacitou 6 míst pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI

Finanční stránka projektu


 • Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310, reg. 013D313005001

 • předpokládaná výše příspěvku: 4,25 mil. Kč

Realizace projektu


 • zahájení realizace projektu 1/2022
 • dokončení realizace projektu 4/2023

Galerie