Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Předmětem projektu bylo rozdělení 5 velkometrážních bytů ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu je nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené a kvalitativně standardní nájemní bydlení.

Specifickými cíli projektu bylo

  • snížit počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
  • předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit

Přínosem pro cílovou skupinou je zvýšení dostupnosti bydlení pro domácnosti, které jsou nyní bez domova a nejistých či nevyhovujících podmínkách. Rodiny s dětmi by neměly nadále žít v nevyhovujících bytových podmínkách, děti by neměly být z bytových důvodů odlučovány od svých rodičů. Systém sociálních bytů by měl snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Dále by mělo dojít ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřeně vysokou část svých příjmů.

Nepřímými dopady investic do sociálních bytů je také zlepšení kvality života nájemců z cílové skupiny. Vytvoření zázemí má pozitivní vliv na zlepšení pozice jednotlivců z cílové skupiny pro uplatnění na trhu práce, snížení patologického chování apod.

Vytvoření podmínek důstojnějšího bydlení je jedním z řady opatření, další jsou návazné sociální služby.

Realizací projektu došlo k:


  • doplnění vhodné nabídky volných městských bytů
  • zamezení segregace sociálně slabých osob v ubytovnách a azylových domech
  • obnově technického a morálního stavu bytů

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady projektu: 8 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 7 mil. Kč

Realizace projektu


duben 2018 - září 2018

Galerie