Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a osob pečujících o malé děti – formou výjezdních pobytových seminářů s využitím konkrétních příkladů přizpůsobených specifikům romské komunity – naučit se kompetence využívat v praxi (vědět JAK) – ve spolupráci s odbornými lektory a s využitím zkušeností příjemce z předchozích aktivit v níže uvedených oblastech:

 • rodičovské kompetence a rodičovská zodpovědnost
 • zdraví, sexuální odpovědnost, antikoncepce a hygiena
 • zodpovědný přístup k životu
 • důležitost vzdělávání v životě člověka

Provazba na projekt „Už vím PROČ?“ – ten, kdo pochopí důvody (PROČ), je připraven naučit se získané znalosti a dovednosti využívat v praxi (JAK).

Zásadním prvkem byl praktický nácvik dovedností přímo v otevřeném prostoru na veřejných místech. Takto získané znalosti a dovednosti díky spojení s otevřeným prostředím „přímo v praxi“ jsou lépe zapamatovatelné, lze je snáze uchovat v paměti a aplikovat dlouhodobě v běžném životě. Realizací nácviku na otevřených veřejných místech lze vzbudit zájem osob z řad veřejnosti, příp. dalších osob z romské komunity, které mohou přinést mnoho zajímavých podnětů i situací, na kterých bylo možné získané zkušenosti aplikovat.

Projekt počítá s návazností aktivit a následným zapojením podpořených osob do činnosti v dalších NNO.

 • reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144
 • příjemce dotace: Blízký soused, z.s.

Realizací projektu došlo k:


 • zlepšení atmosféry v komunitě cílové skupiny
 • změně postoje u cílové skupiny - zvýšení přístupnosti k otevřenému dialogu s většinovou společností

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020
 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO
 • celkové náklady: 1,46 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 1,46 mil. Kč

Realizace projektu


Termín realizace projektu: 09/2018 – 01/2021

Galerie