Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

Cílem projektu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ bylo především zmírnění povodňových průtoků. Dále pak posílení ochrany přírody a říční krajiny a zároveň plnění funkce rekreační.

Projekt jako celek tvoří vyvážený krajinotvorný prvek, který přispívá k zlepšení estetické funkce celého území. Území říční nivy je rozčleněno na plochy čistě přírodní, přírodně – rekreační a rekreační.

Předmětem projektu bylo vyhloubení 4 tůní (T1,T2,T3 a T4) o retenčním prostoru téměř 8.000 m3 za účelem zlepšení protipovodňové funkce řešeného území, tj. posílení přirozené retence vody v území. Tůně jsou v této etapě projektu napájeny pouze spodní vodou.

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ mimo retenční tůně dále obsahuje také související komunikace z mlatových cest a dlážděných komunikací, které zajišťují prostupnost územím.

Dále byly provedeny vegetační úpravy, které se skládaly především z kácení a výsadby nových dřevin (43 ks), zatravnění ploch, atd. Novými výsadbami se zvýšila členitost a hydraulická drsnost území, čímž se zpomalí průtok velkých vod záplavovým územím.

V projektu byly také obsaženy herní prvky, mezi které patří petanquové hřiště, vodní herní prvky a dětské prolézačky, které jsou v území rozmístěné vzhledem k hranici aktivní zóny záplavového území (stoletá voda – Q100) a také zrušení starých inženýrských sítí.

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ vznikl jako součást projektu REURIS – Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech.

Realizací projektu došlo k:


  • Celková plocha zakládaných nebo obnovených mokřadních biotopů: 0,741 ha
  • Celková plocha zakládané nebo obnovené zeleně : 1,170 ha
  • Celkový počet nově vysazených dřevin: 43 ks

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny a prioritní osa 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, 50. výzva OPŽP

  • celkové náklady projektu: 11,2 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 7,9 mil. Kč

Realizace projektu


01/2015 - 05/2015

Galerie