Výstavba sběrného dvora Na Bořích

V rámci projektu byl vybudován nový moderní sběrný dvůr v ulici Na Bořích v plzeňském městském obvodu Slovany o kapacitě 3 175 tun/rok. Jedná se o jeden z největších SD v Plzeňském kraji.

Sběrný dvůr Na Bořích zaujímá plochu zhruba 3 100 metrů čtverečných obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem. Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí 21 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu, u vjezdu i výjezdu jsou umístěny dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Součástí dvora je i EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů.

Kromě ukládání odpadů běžného charakteru (suť, větve, tráva, pneumatiky, sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad), slouží i k ukládání nebezpečných odpadů, azbestu či olejů a hořlavých látek. V současné době je také jediným, který bude odebírat asfaltovou lepenku.

Realizací projektu došlo k:


  • zkvalitnění infrastruktury v oblasti hospodaření s odpady
  • zlepšení možnosti odevzdávání odpadů na sběrné dvory v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany
  • zefektivnění a zkvalitnění městského systému nakládání s odpady

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z OP ŽP
  • celkové náklady na projekt: 42 mil. Kč
  • předpokládaná výše dotace: 31,2 mil. Kč

Realizace projektu


2019-2020

Galerie