Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ

Cílem projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů v 17. ZŠ a MŠ v Plzni.

Vybavení odborných učeben

V rámci aktivity byly vybaveny učebními pomůckami, výpočetní technikou a nábytkem odborné učebny v půdní vestavbě – přírodopis, digitální učebna, informatika – v celkové výši 0,9 mil. Kč vč. DPH.

Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Byla zrekonstruována půdní vestavba školy za účelem vybudování 3 odborných učeben vč. sociálního zařízení a přístupového schodiště. Pro zajištění bezbariérovosti byl pořízen schodolez. Náklady na stavební úpravy prostor školy a zajištění bezbariérovosti dosáhly výše 9,8 mil. Kč vč. DPH.

Zajištění vnitřní konektivity

V budově školy proběhla rekonstrukce stávajících rozvodů LAN a instalace nových v rekonstruované části. Celková výše nákladů dosáhla 0,5 mil. Kč vč. DPH.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná z toho důvodu, že datová síť nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Realizací projektu došlo k:


  • zajištění bezbariérovosti školy

  • zajištění dostatečné dostupnosti a propustnosti vzdělávání a zaměstnávání

  • zajištění dostatečného využívání nástrojů sociální inkluze

  • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů

  • modernizace formy výuky

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady: 11,2 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 9,2 mil. Kč

Realizace projektu


5/2018 - 09/2018

Galerie